???? ????????? ???????? 2018 ???? ???????? ???? ???? ????? 2018 ?????? ; Happy New Year Wish SMS & Whatsapp Massage in Marathi

By
Advertisement
Navina var?acya subheccha 2018, helo phre??sa n'yu iyara 2018 ye?yasa?hi phakta kahi divasa yeta aheta. Sampur?a var?atila he sarvata sansmara?iya divasa ye?ya'adhi apa?a apalya premacya dirgha ayu?ya a?i anandaci iccha karu icchito. Ekamekanna subheccha a?i asirvada de?yace aneka marga upalabdha aheta. Kahi lokanna subheccha navina var?an�ci pratima agre?a?a madhyamatuna ekamekanna a?i tyan�cya java?a prema icchita aheta. 

Navina var?acya citranni keva?a asica nandi keli ahe ki amacya j�ata asalelya bhavana, prema a?i prera?a yabaddalahi khupa kahi ahe. Tara ata ya vibhagata amhi apalyala kahi prasid'dha a?i anan'ya navina var?a 2018 ci citre khali dili ahe. Tyanna niva?alyanantara dekhila apalya navina natesambandhasaha apa?a apalya nateva'ikansobata ja?avu sakata. Kara?a he navina var?a 2018 apalya adhicya priya mitranvara hasa?e sarvottama marga ahe. A?e?avhansa n'yu iyara 2018 vividha vebasa'i?acya prakalpa?ka?e akar?ita ho'ila. 

Apa?a veba ?ijha'inamadhye khalila pad'dhatine jya go??imbaddala mahiti pahije tyabaddala carca kara?yaci ata ve?a ahe navina var?a 2018 pratima navina var?acya subheccha 2018 pu?hila agami navina var?a 2018 ce pahile divasa asela. Pratyekaja?a asa vicara karato ki jara suruvatila ca?gala asela tara seva?aca var?a dekhila ca?gala ho'ila kara?a he navina var?a 2018 ye?yasa?hi pratyeka vyakti ya prasa?gaca utsava sajara kara?yaci yojana akhate. 

Ya divasi pratyekaja?a tyanna apalyavara prema kara?e, asirvada sandesa pa?havi?e, prera?a de?e a?i bareca kahi kara?yaci iccha ahe. Ya sarva subheccha se'ara kara?yasa?hi apa?a dekhila kahi navina var?acya subheccha vaparu sakata 2018 pho?o he pr???ha tapasalyanantara apalyala vise?a navina var?a 2018 pratima tayara kara?yaci garaja nahi kara?a khali amhala vegavega?ya pe?arna a?i ?ijha'insamadhye anan'ya anandi navina var?acya mo?hya sa?kalanace sa?kalana ahe. Tyanantara phakta ?a'unalo?a kara a?i apalya preyasinna a?i j�ata agre?ita kara?yasa prarambha kara. Ase mha?atata ki je jibhane sa?gu sakata nahi, navina var?a 2018 citrandvare sa?gayala sope ahe. Tara apalya margadarsanasa?hi amhi ya vebasa'i?avara 2018 yapurvicya kahi navya prakarace navina navina var?a puravile ahe.
0 comments:

Post a Comment